ការពារ ប្រសើរជាង ព្យាបាល

បើអ្នកមិនមានវិធីការពារ IT System/Data របស់អ្នកទាន់ពេលទេ នោះនឹងមានហានិភ័យ ដែលបង្ករអោយ ខូចខាត ឬ បាត់បង់គ្រប់ពេល ដោយមិនដឹងខ្លួន
———————————
វគ្គសិក្សាថ្មី: IT Security Officer
Make IT Safety First
http://www.itgroupkh.com/it-security-training/
———————————
– ថ្ងៃចូលរៀន: 15-Mar-19
– រៀនថ្ងៃ: ព្រហស្បតិ៍ – សុក្រ 6-8PM
———————————
– ចុះឈ្មោះថ្ងៃចូលរៀន: 200$/30h
– ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀន: 99$/30h
– សមាជិក GOLD: FREE
———————————
– របៀបការពារ ស្រទាប់ User Data
– របៀបការពារ ស្រទាប់ User Application
– របៀបការពារ ស្រទាប់ Operating System
– របៀបការពារ ស្រទាប់ Network Application
– របៀបការពារ ស្រទាប់ Network Protocol
– របៀបការពារ ស្រទាប់ Routing Protocol
– របៀបការពារ ស្រទាប់ Switching Protocol
———————————
– Cyber Security: Secure Your IT from the World
– Firewall Security: Block Black Traffic from Attack with Fortigate & ASA
– Network Security: Protect Your Network Infrastructure
– Server/Client Security: Protect Your Server/Client Infrastructure
– Information Security: Make Your Privacy Data Safe
———————————
– ផ្តល់ជូន ឯកសារ និង Software
– អនុវត្តជាមួយ Project IT Security
– រៀនរហូត ទាល់តែចេះ និង មានជំនាញពិត
– ចេញ វិញ្ញាបនបត្រ ពេលរៀនចប់
– ទំនាក់ទំនង: 098 763 891 (Smart) / 078 426 882 (Cellcard)
– ផែនទី: www.itgroupkh.com/map