ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
—————————————————–
1- Network Server Administrator
– Configure DHCP, DNS, Web, FTP Server
– Configure Server Failover Cluster & Load Balancing
– Configure Fortigate Firewall
– Monitor, Report, Backup & Recovery…
http://www.treasury.gov.kh/download/gdnt-job-announcement-network-server-administrator-feb-2019/

2- IT Support
– Install & Configure Computer Hardware & Software
– Monitor & Maintain Computer System & Network
– Troubleshoot & Solve Problems…
http://www.treasury.gov.kh/download/gdnt-job-announcement-it-support-feb-2019/