ត្រូវការ បុគ្គលិក ក្រៅម៉ោង ឬ ពេញម៉ោង

ត្រូវការ បុគ្គលិក ក្រៅម៉ោង ឬ ពេញម៉ោង
www.itgroupkh.com
—————————————
– ប្រាក់ខែចាប់ពី 50$-500$
– ផ្តល់ការសិក្សា Free
– Get More Benefit…
—————————————
Positions:
– IT Receptionist (IT basic)
– IT Teacher Assistant (Network, Server, or Programming…)
– IT Teacher (Network, Server, or Programming…)
—————————————
Work Part-time or Full-time
– Sat-Sun: 8am-12pm, 1-5pm
– Mon-Fri: 8am-12pm, 1-5pm, 5-8pm
—————————————
If you interested can apply at:
– FB: ITGROUP KH
– Email: info@itgroupkh.com
– Phone: 098 763 891 (smart), 078 426 882 (cellcard)