បើចេញរកសុីខ្លួនឯង អាចរកបានច្រើនជាង

ធ្វើការអោយគេ: ប្រាក់ខែ 100$-1000$
ធ្វើការអោយខ្លួនឯង: ប្រាក់ខែ 100$-10000$
——————————————
កញ្ចប់សិក្សាពិសេស IT Freelancer
បង្វឹកអោយចេះ រកសុីខ្លួនឯង
——————————————
– រៀនគ្រប់មុខ: 699$ => ចុះត្រឹមតែ 199$
– Promotion ផុតកំណត់: 14-Jan-2019
– សមាជិក Gold: FREE
– ថ្ងៃចូលរៀន (ក្រុម1): 12-Jan-19 Sat 9-5PM
– ថ្ងៃចូលរៀន (ក្រុម2): 14-Jan-19 Mon-Wed 6-8PM
——————————————
– ផ្តល់ជូន ឯកសារ និង Software
– អនុវត្តជាមួយ ឧបករណ៍ និង Project
– រៀនរហូត ទាល់តែចេះ និង មានជំនាញពិត
– ចេញ វិញ្ញាបនបត្រ ពេលរៀនចប់
– ទំនាក់ទំនង: 098 763 891 (Smart) / 078 426 882 (Cellcard)
– ផែនទី: www.itgroupkh.com/map
——————————————
រៀន 92 ម៉ោង = គ្រប់មេរៀន + អនុវត្ត
1. ដំឡើង Camera/Fingerprint តាមក្រុមហ៊ុន (99$/8h)
2. ដំឡើង និង ថែទាំ Computer តាមក្រុមហ៊ុន (50$/12h)
3. ដំឡើង Network, Internet, Wifi, Hotspot តាមក្រុមហ៊ុន (150$/24h)
– Network Basic, Design, Build (50$)
– Mikrotik + UnFi (50$)
– Cisco Router/Switch (50$)
4. ដំឡើង Server តាមក្រុមហ៊ុន (250$/24h)
– Dell Server (50$)
– Windows Server (50$)
– Exchange Server (50$)
– Anti-Virus Server (50$)
– Backup Server (50$)
5. Design Graphic, Logo, Banner, Website តាមក្រុមហ៊ុន (150$/24h)
– PhotoShop (50$)
– WordPress (50$)
– Domain & Web Hosting (50$)
6. គន្លិះជោគជ័យ IT Freelancer
– Plan & Do IT Project Bid Proposal
– Make IT Project Success