ប្រៀបធៀប រវាង IT Employee និង IT Freelancer

ប្រៀបធៀប រវាង IT Employee និង IT Freelancer
—————————————
IT Employee:
– ធ្វើការពេញមោ៉ង 8AM-5PM
– ប្រាក់ខែ ថេរ
– ធ្វើការនៅក្រោម សម្ពាធ

IT Freelancer:
– ធ្វើការ ពេលណាក៏បាន
– ចង់បាន ប្រាក់ខែ បុ៉ន្មានក៏បាន 
– មានពេល សំរាក់ច្រើន