យល់ដឹងពី Linux Directory Structure

យល់ដឹងពី Linux Directory Structure
============================
– / : ជា Root Directory របស់ Linux ទាំងមូល
– /bin: សំរាប់ផ្ទុក Commands របស់ User
– /boot: សំរាប់ ដំណើរការ Boot ចូល Linux OS
– /dev: សំរាប់ ផ្ទុក Device File
– /etc: សំរាប់ ផ្ទុក Configuration របស់Linux
– /home: សំរាប់ ផ្ទុក Home Directory របស់ User …