ស្វែងយល់ពី ស្រទាប់ Cyber ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន

មុននឹង Secure IT Infrastructure ត្រូវដឹងពី ស្រទាប់ Cyber នីមួយៗ ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន
itgroupkh.com
—————————————-

– ស្រទាប់ទី11: ជាស្រទាប់ User Data ដូចជា: User Account, ID, Email, Phone Number…

– ស្រទាប់ទី10: ជាស្រទាប់ User Application ដូចជា: Browser, IM, Office…

– ស្រទាប់ទី9: ជាស្រទាប់ Operating System ដូចជា: Windows, Unix, Android, IOS…

– ស្រទាប់ទី8: ជាស្រទាប់ Machine Language ជាភាសារបស់ CPU ដែលគេបង្កើតដោយ Programming Languages និង Compile ទៅជា Bit 01

– ស្រទាប់ទី7,6,5: ជាស្រទាប់ Network Application ដូចជា: HTTP, FTP, SMTP, DNS…

– ស្រទាប់ទី4: ជាស្រទាប់ Network Protocol ដូចជា: TCP, UDP…

– ស្រទាប់ទី3: ជាស្រទាប់ Logical Addressing & Routing Protocol ដូចជា: IP, ICMP, IGP, EGP, NAT…

– ស្រទាប់ទី2: ជាស្រទាប់ Physical Addressing & Switching Protocol ដូចជា: Ethernet, VLAN, VTP, STP, PPP…

ដូច្នេះបើចង់អោយ IT System របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព គឺត្រូវ Secure ចាប់ពីស្រទាប់ទី 2 ដល់ 11