អត្ថប្រយោជន៍ Data Center Virtualization

អត្ថប្រយោជន៍ Data Center Virtualization
itgroupkh.com
————————–——-
1. Consolidate: ជួយ បង្រួម ការប្រើប្រាស់ Servers ច្រើន មក តិច
2. Green IT: ជួយ កាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ ភ្លើងច្រើន
3. HA: ជួយ កាត់បន្ថយ បព្ហា បានច្រើន
4. Time: ជួយ កាត់បន្ថយ ពេលវេលា Deploy, Maintenance, Migrate បានច្រើន
5. TCO: ជួយ កាត់បន្ថយ Budge របស់ក្រុមហ៊ុន បានច្រើន