ការពារ ប្រសើរជាង ព្យាបាល

បើអ្នកមិនមានវិធីការពារ IT System/Data របស់អ្នកទាន់ពេលទេ នោះនឹងមានហានិភ័យ ដែលបង្ករអោយ ខូចខាត ឬ បាត់បង់គ្រប់ពេល ដោយមិនដឹងខ្លួន ——————————— វគ្គសិក្សាថ្មី: IT Security Officer Make IT Safety First http://www.itgroupkh.com/it-security-training/

Read more

ស្វែងយល់ពី ស្រទាប់ Cyber ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន

មុននឹង Secure IT Infrastructure ត្រូវដឹងពី ស្រទាប់ Cyber នីមួយៗ ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន itgroupkh.com —————————————- – ស្រទាប់ទី11: ជាស្រទាប់ User Data ដូចជា:

Read more

IT Security Officer Training – ចូលរៀន: 15-Mar-19

វគ្គសិក្សាថ្មី: IT Security Officer Make IT Safety First ——————————— – ថ្ងៃចូលរៀន: 15-Mar-19 – រៀនថ្ងៃ: ព្រហស្បតិ៍ – សុក្រ 6-8PM ——————————— – ចុះឈ្មោះថ្ងៃចូលរៀន:

Read more

IT Career Success – កម្មវិធីជួបជុំ សមាជិក – ចាប់ផ្តើម: 14-Mar-19

កម្មវិធីជួបជុំ សមាជិក Gold Member ———————————- – សំរាប់សមាជិក ដែលមិនទាន់មាន ការងារ – សំរាប់សមាជិក ដែលមានការងារ តែប្រាក់ខែតិច – សំរាប់សមាជិក ដែលចង់ជោគជ័យផ្នែក IT Career ———————————- –

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន—————————————————–1- Network Server Administrator– Configure DHCP, DNS, Web, FTP Server– Configure Server Failover Cluster & Load Balancing– Configure Fortigate Firewall–

Read more