អ្នកកាន់ Server ត្រូវចេះ 5 ចំនុចនេះ

អ្នកកាន់ Server ត្រូវចេះ 5 ចំនុចនេះ ទើបមិនមានបពា្ហ———————————————–1. ត្រូវចេះ គ្រប់គ្រង Temperature, UPS, Power2. ត្រូវចេះ គ្រប់គ្រង Server Hardware និង Sparepart3. ត្រូវចេះ គ្រប់គ្រង Server

Read more

វិធីសាស្រ្ត ការពារ និង កំចាត់ Malware

វិធីសាស្រ្ត ការពារ និង កំចាត់ Malwarewww.itgroupkh.com—————————————1. ជាដំបូង ត្រូវ Backup OS & Documents (Protect Before Damage)2. មុននឹង Click ត្រូវ ដឹងប្រភពអោយច្បាស់ (Think Before

Read more

បើចេញរកសុីខ្លួនឯង អាចរកបានច្រើនជាង

ធ្វើការអោយគេ: ប្រាក់ខែ 100$-1000$ ធ្វើការអោយខ្លួនឯង: ប្រាក់ខែ 100$-10000$——————————————កញ្ចប់សិក្សាពិសេស IT Freelancerបង្វឹកអោយចេះ រកសុីខ្លួនឯង——————————————– រៀនគ្រប់មុខ: 699$ => ចុះត្រឹមតែ 199$– Promotion ផុតកំណត់: 14-Jan-2019– សមាជិក Gold: FREE–

Read more

ប្រៀបធៀប រវាង IT Employee និង IT Freelancer

ប្រៀបធៀប រវាង IT Employee និង IT Freelancer—————————————IT Employee:– ធ្វើការពេញមោ៉ង 8AM-5PM– ប្រាក់ខែ ថេរ– ធ្វើការនៅក្រោម សម្ពាធ IT Freelancer:– ធ្វើការ ពេលណាក៏បាន– ចង់បាន ប្រាក់ខែ

Read more