បើមិនមាន៣ចំណុចនេះ Server អ្នកនឹងមានហានិភ័យ

បើមិនមាន៣ចំណុចនេះ Server អ្នកនឹងមានហានិភ័យ ពេលក្រោយ: ១. ត្រូវ HA Server: ដើម្បីជួយការពារ Hardware/Software Fail ២. ត្រូវ Secure Server: ដើម្បីជួយការពារ Server ពី Malware/Hack Attack

Read more

វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបញ្ហា Network

សំរាប់អ្នកកាន់ Network ត្រូវដឹងវិធីដោះស្រាយ: 1. បើយើងមិនដឹងច្បាស់ពីបព្ហាទេ យើងក៏មិនអាចរកវិធីដោះស្រាយបានដែរ 2. ស្វែងរក ដំណោះស្រាយ ដោយប្រើវិធី T&T itgroupkh.com

Read more