វគ្គសិក្សាថ្មី: ដំឡើង Security Camera – ចូលរៀន: 12,14-Jan-19

វគ្គសិក្សាថ្មី: ដំឡើង Security Camera
—————————-
1. ណែនាំពី Security Camera
2. របៀប ដំឡើង HD & IP Camera
3. របៀប ដំឡើង DVR
4. វិធីសា្រស្ត ថតវីដេអូ និង រក្សាទុក Playback បានយូរ
5. វិធីសា្រស្ត ភ្ជាប់ Camera មើលគ្រប់ទីកន្លែង និង គ្រប់ Devices
—————————-
ក្រុម១: ចូលរៀន: 12-Jan-19 សៅរ៍ 8AM-12PM
ក្រុម២: ចូលរៀន: 14-Jan-19 ចន្ទ – អង្គារ 6-8PM
– ចុះឈ្មោះថ្ងៃចូលរៀន: 50$/4h
– ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀន: 35$/4h
– សមាជិក Gold: FREE
—————————-
– ផ្តល់ជូន ឯកសារ និង Software
– អនុវត្តជាមួយ ឧបករណ៍ផ្ទាល់
– រៀនរហូត ទាល់តែចេះ និង មានជំនាញពិត
– ចេញ វិញ្ញាបនបត្រ ពេលរៀនចប់
– ទំនាក់ទំនង: 098 763 891 (Smart) / 078 426 882 (Cellcard)
– ផែនទី: www.itgroupkh.com/map