ការងារ IT កាន់តែច្រើន ប្រាក់ខែកាន់តែច្រើន នាពេលអនាគត

ការងារ IT កាន់តែច្រើន ប្រាក់ខែកាន់តែច្រើន នាពេលអនាគត————————————————–យោងទៅតាម របាយការណ៍ របស់អង្គការ WEF– ការងារផ្នែក IT នឹងកាន់តែមាន តំរូវការច្រើន ជាងមុន– ការងារដែលមិនមែន ផ្នែក IT ភាគច្រើន នឹងលប់បំបាត់ចោល ដោយប្រើ IT

Read more

IT Jobs from S&V Cambodia Jobs

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកអាយធី ១២មុខតំណែង Web Developer $400-$800 http://camsvjob.com/job/1248/web-developer.html IT Leader or Manager, $1,000 http://camsvjob.com/job/1181/it-leader-or-manager.html Senior Mobile app developer(iOS), $500-$800 IT Infrastructure

Read more