ត្រូវការគ្រូបង្រៀន App Developer ក្រៅម៉ោង

ត្រូវការគ្រូបង្រៀន App Developer ក្រៅម៉ោង itgroupkh.com ————————————— – ប្រាក់ខែចាប់ពី 50$-500$ – ផ្តល់ការសិក្សា Free គ្រប់មុខ – Get More Benefit… ————————————— Work Part-Times:

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន—————————————————–1- Network Server Administrator– Configure DHCP, DNS, Web, FTP Server– Configure Server Failover Cluster & Load Balancing– Configure Fortigate Firewall–

Read more

ការងារ IT កាន់តែច្រើន ប្រាក់ខែកាន់តែច្រើន នាពេលអនាគត

ការងារ IT កាន់តែច្រើន ប្រាក់ខែកាន់តែច្រើន នាពេលអនាគត————————————————–យោងទៅតាម របាយការណ៍ របស់អង្គការ WEF– ការងារផ្នែក IT នឹងកាន់តែមាន តំរូវការច្រើន ជាងមុន– ការងារដែលមិនមែន ផ្នែក IT ភាគច្រើន នឹងលប់បំបាត់ចោល ដោយប្រើ IT

Read more

IT Jobs from S&V Cambodia Jobs

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកអាយធី ១២មុខតំណែង Web Developer $400-$800 http://camsvjob.com/job/1248/web-developer.html IT Leader or Manager, $1,000 http://camsvjob.com/job/1181/it-leader-or-manager.html Senior Mobile app developer(iOS), $500-$800 IT Infrastructure

Read more