ត្រូវការគ្រូបង្រៀន App Developer ក្រៅម៉ោង

ត្រូវការគ្រូបង្រៀន App Developer ក្រៅម៉ោង itgroupkh.com ————————————— – ប្រាក់ខែចាប់ពី 50$-500$ – ផ្តល់ការសិក្សា Free គ្រប់មុខ – Get More Benefit… ————————————— Work Part-Times:

Read more

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន—————————————————–1- Network Server Administrator– Configure DHCP, DNS, Web, FTP Server– Configure Server Failover Cluster & Load Balancing– Configure Fortigate Firewall–

Read more