ការពារ ប្រសើរជាង ព្យាបាល

បើអ្នកមិនមានវិធីការពារ IT System/Data របស់អ្នកទាន់ពេលទេ នោះនឹងមានហានិភ័យ ដែលបង្ករអោយ ខូចខាត ឬ បាត់បង់គ្រប់ពេល ដោយមិនដឹងខ្លួន ——————————— វគ្គសិក្សាថ្មី: IT Security Officer Make IT Safety First http://www.itgroupkh.com/it-security-training/

Read more

ស្វែងយល់ពី ស្រទាប់ Cyber ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន

មុននឹង Secure IT Infrastructure ត្រូវដឹងពី ស្រទាប់ Cyber នីមួយៗ ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន itgroupkh.com —————————————- – ស្រទាប់ទី11: ជាស្រទាប់ User Data ដូចជា:

Read more