បើមិនមាន៣ចំណុចនេះ Server អ្នកនឹងមានហានិភ័យ

បើមិនមាន៣ចំណុចនេះ Server អ្នកនឹងមានហានិភ័យ ពេលក្រោយ: ១. ត្រូវ HA Server: ដើម្បីជួយការពារ Hardware/Software Fail ២. ត្រូវ Secure Server: ដើម្បីជួយការពារ Server ពី Malware/Hack Attack

Read more

វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបញ្ហា Network

សំរាប់អ្នកកាន់ Network ត្រូវដឹងវិធីដោះស្រាយ: 1. បើយើងមិនដឹងច្បាស់ពីបព្ហាទេ យើងក៏មិនអាចរកវិធីដោះស្រាយបានដែរ 2. ស្វែងរក ដំណោះស្រាយ ដោយប្រើវិធី T&T itgroupkh.com

Read more

ហេតុអ្វីត្រូវរៀន IT?

ពីព្រោះ វិស័យនេះ ផ្តល់ភាពចំបាច់ ដល់គ្រប់វិស័យ: – គ្រប់វិស័យទាំងអស់ ពឹងពាក់ លើ វិស័យ IT – គ្រប់ការងារទាំងអស់ ពឹងពាក់ លើ វិស័យ IT – គ្រប់អជីវកម្មទាំងអស់ ពឹងពាក់ លើ

Read more