ការពារ ប្រសើរជាង ព្យាបាល

បើអ្នកមិនមានវិធីការពារ IT System/Data របស់អ្នកទាន់ពេលទេ នោះនឹងមានហានិភ័យ ដែលបង្ករអោយ ខូចខាត ឬ បាត់បង់គ្រប់ពេល ដោយមិនដឹងខ្លួន ——————————— វគ្គសិក្សាថ្មី: IT Security Officer Make IT Safety First http://www.itgroupkh.com/it-security-training/

Read more

ស្វែងយល់ពី ស្រទាប់ Cyber ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន

មុននឹង Secure IT Infrastructure ត្រូវដឹងពី ស្រទាប់ Cyber នីមួយៗ ដែល Attacker អាច វាយលុកបាន itgroupkh.com —————————————- – ស្រទាប់ទី11: ជាស្រទាប់ User Data ដូចជា:

Read more

វិធីសាស្រ្ត ការពារ និង កំចាត់ Malware

វិធីសាស្រ្ត ការពារ និង កំចាត់ Malwarewww.itgroupkh.com—————————————1. ជាដំបូង ត្រូវ Backup OS & Documents (Protect Before Damage)2. មុននឹង Click ត្រូវ ដឹងប្រភពអោយច្បាស់ (Think Before

Read more

មូលហេតុ ដែលសំបូរ Hackers

មូលហេតុ ដែលសំបូរ Hackers————————————–1. ពួកគេ attack ពីព្រោះ មាន ទីផ្សារ ងងឹត ដេីម្បីលក់ stolen data2. ពួកគេ attack ពីព្រោះ ចង់បាន Reward3. ពួកគេ attack ពីព្រោះ

Read more