ដេីម្បីកុំអោយ Server​ ដេីរយឺត​ ត្រូវ Configure Load Balancing

ដេីម្បីកុំអោយ Server​ ដេីរយឺត​ ត្រូវ Configure Load Balancing————————————————–1. ដំបូងត្រូវ Check មេីល System Requirement2. ដំឡេីង vSphere Cluster, vMotion & Shared Storage3. ត្រូវ

Read more

វិធីសាស្រ្ត ធ្វើ Server Failover Cluster ជាមួយ VMWare vSphere HA

វិធីសាស្រ្ត ធ្វើ Server Failover Cluster ជាមួយ VMWare vSphere HA————————————————–1. ត្រូវ Check មេីល System Requirements2. ត្រូវដំឡេីង vCenter3. ត្រូវដំឡេីង ESXi hosts ចំនួន

Read more