អ្នកកាន់ Server ត្រូវចេះ 5 ចំនុចនេះ

អ្នកកាន់ Server ត្រូវចេះ 5 ចំនុចនេះ ទើបមិនមានបពា្ហ———————————————–1. ត្រូវចេះ គ្រប់គ្រង Temperature, UPS, Power2. ត្រូវចេះ គ្រប់គ្រង Server Hardware និង Sparepart3. ត្រូវចេះ គ្រប់គ្រង Server

Read more

វិធីសាស្រ្ត ដោះស្រាយ Internet or Network Slow

វិធីសាស្រ្ត ដោះស្រាយ Internet or Network Slow———————————–1. ត្រូវរកមូលហេតុ អោយឃើញ2. បើបព្ហា WAN ត្រូវទាក់ទង់ ISP ដើម្បី Check3. បើបព្ហា LAN ត្រូវ Check មើល Network

Read more