បើចេញរកសុីខ្លួនឯង អាចរកបានច្រើនជាង

ធ្វើការអោយគេ: ប្រាក់ខែ 100$-1000$ ធ្វើការអោយខ្លួនឯង: ប្រាក់ខែ 100$-10000$——————————————កញ្ចប់សិក្សាពិសេស IT Freelancerបង្វឹកអោយចេះ រកសុីខ្លួនឯង——————————————– រៀនគ្រប់មុខ: 699$ => ចុះត្រឹមតែ 199$– Promotion ផុតកំណត់: 14-Jan-2019– សមាជិក Gold: FREE–

Read more

ប្រៀបធៀប រវាង IT Employee និង IT Freelancer

ប្រៀបធៀប រវាង IT Employee និង IT Freelancer—————————————IT Employee:– ធ្វើការពេញមោ៉ង 8AM-5PM– ប្រាក់ខែ ថេរ– ធ្វើការនៅក្រោម សម្ពាធ IT Freelancer:– ធ្វើការ ពេលណាក៏បាន– ចង់បាន ប្រាក់ខែ

Read more

វិធីសាស្រ្ត ដេីម្បីរៀន IT អោយឆាប់ ចេះហេីយចាំ

វិធីសាស្រ្ត ដេីម្បីរៀន IT អោយឆាប់ ចេះហេីយចាំ——————————————————1. ត្រូវចេះភាសា English2. ត្រូវរៀន យល់ហេីយចំណាំ Understand & Note3. ត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់ Real Practice4. ត្រូវបង្រៀនគេ Teach Other

Read more