កញ្ចប់សិក្សាពិសេស IT Freelancer – ចូលរៀន: 12,14-Jan-19

កញ្ចប់សិក្សាពិសេស សំរាប់ឆ្នាំថ្មី:  IT Freelancerសំរាប់អ្នក ដែលចង់ ធ្វើការ រកសុី ផ្នែក IT ដោយខ្លួនឯង—————————————————– រៀនគ្រប់មុខ: 699$ => ចុះត្រឹមតែ 199$– Promotion ផុតកំណត់: 14-Jan-2019– សមាជិក Gold: FREE– ថ្ងៃចូលរៀន

Read more

Server Admin Training – ចូលរៀន: 20-Jan-19

វគ្គសិក្សាថ្មី: Server Administrator Training———————————– ចូលរៀនថ្ងៃ: 20-Jan-19– រៀនថ្ងៃ: អាទិត្យ​ 9AM-12PM———————————– ចុះឈ្មោះថ្ងៃចូលរៀន: 250$/24h– ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀន: 139$/24h– សមាជិក GOLD: FREE———————————– ផ្តល់ជូន ឯកសារ និង Software– អនុវត្តជាមួយ Project Build

Read more