ត្រូវការ បុគ្គលិក

ត្រូវការ បុគ្គលិក ក្រៅម៉ោង ឬ ពេញម៉ោងwww.itgroupkh.com—————————————– ប្រាក់ខែចាប់ពី 50$-500$– ផ្តល់ការសិក្សា Free– Get More Benefit…—————————————Positions:– IT Receptionist– IT Teacher Assistant– IT Teacher—————————————Work Times:–

Read more

Map

– Address: #27B, St. 3BT, Phum Chamroeun Phal, Sangkat Boeung Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh.– Google Map:https://www.google.com.kh/maps/place/ITGROUPKH/@11.5402764,104.903971,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310950e30dc6804d:0xb9ff7f67c0b68c35!8m2!3d11.5402764!4d104.9061597?hl=en– Phone: 078 426

Read more