វគ្គសិក្សាថ្មី: ដំឡើង Fingerprint

វគ្គសិក្សាថ្មី: ដំឡើង Fingerprint Access Control – ចូលរៀន: 12,14-Jan-19
—————————
1. ណែនាំពី Fingerprint Access Control
2. របៀប ដំឡើង Fingerprint Access Control
3. របៀប ដំឡើង Fingerprint Attendance
—————————
ក្រុម១: ចូលរៀន: 12-Jan-19 សៅរ៍ 8AM-12PM
ក្រុម២: ចូលរៀន: 14-Jan-19 ចន្ទ – អង្គារ 6-8PM
– ចុះឈ្មោះថ្ងៃចូលរៀន: 50$/4h
– ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀន: 35$/4h
– សមាជិក Gold: FREE
—————————
– ផ្តល់ជូន ឯកសារ និង Software
– អនុវត្តជាមួយ ឧបករណ៍ផ្ទាល់
– រៀនរហូត ទាល់តែចេះ និង មានជំនាញពិត
– ចេញ វិញ្ញាបនបត្រ ពេលរៀនចប់
– ទំនាក់ទំនង: 098 763 891 (Smart) / 078 426 882 (Cellcard)
– ផែនទី: www.itgroupkh.com/map