កញ្ចប់សិក្សា ខ្មែរជួយខ្មែរ

កញ្ចប់សិក្សា ខ្មែរជួយខ្មែរ
———————————–
គឺជាកញ្ចប់សិក្សារៀន FREE សំរាប់អ្នកខ្វះខាត:
តំរូវការ លក្ខខណ្ឌ:
– មានជីវភាព ខ្វះខាត
– មិនមាន លទ្ធភាព បង់ថ្លៃសាលា
– មិនទាន់ មានមុខរបរ
– ត្រូវមាន ជីវប្រវត្តិ ពិត (True CV)
———————————–
– ១ធ្នាំ ជ្រើសរើសយកតែ 30នាក់
– ផុតកំណត់: 31-May-19
– ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូម Comment: Yes i join on facebook page: ITGROUP KH
———————————–
កម្មវិធីសិក្សា កញ្ចប់នេ:មាន
– IT Foundation
– Security Camera
– Computer Maintenance/Repair
– Network Basic
– Mikrotik/UniFi
– Cisco Router/Switch
– Windows Server
– IT Career